Het lage-inkomensvoordeel: profiteer al in 2017.

Op basis van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) die samen met het Belastingplan 2016 al was voorgesteld en is aangenomen, komt er in 2018 voor werkgevers een nieuw systeem met tegemoetkomingen in de vorm van loonkostenvoordelen. Dit systeem van loonkostenvoordelen (LKV’s) vervangt de bestaande premiekortingen en premievrijstelling. In 2017 kunnen werkgevers al profiteren van het zogenoemde lage-inkomensvoordeel (LIV).

Geen aanvraag nodig

Voor toepassing van het LIV is geen doelgroepverklaring nodig. Werkgevers hoeven ook geen aanvraag in te dienen. De Belastingdienst keert namelijk op basis van gegevens van UWV de vergoeding over 2017 in 2018 automatisch uit.

Tip: omdat de premiekortingen pas met ingang van 2018 worden afgeschaft, kunnen werkgevers in 2017 zowel een premiekorting ontvangen als in aanmerking komen voor het LIV indien een werknemer voor beide regelingen kwalificeert.

Inkomensgrens doelgroepen

De inkomensgrens van het LIV wordt jaarlijks bepaald. Het moet gaan om werknemers die minimaal 100% en maximaal 125% (2017) van het wettelijk minimumloon verdienen bij een werkweek van 40 uur. Eigenlijk gaat het om twee doelgroepen:

  • Een eerste doelgroep met een inkomen tussen 100 en 120 % van het wettelijk minimumloon op basis van een 40-urige werkweek; en
  • Een tweede doelgroep met een inkomen van 120-125 % van het wettelijk minimumloon op basis van een 40-urige werkweek.

Voor de eerste doelgroep is er een hogere tegemoetkoming.

Gemiddeld uurloon is bepalend

Let op: voor de toekenning van het LIV zijn bovengenoemde percentages slechts een indicatie. Het is het gemiddelde loon per uur dat bepalend is. Een werkgever heeft namelijk recht op een lage-inkomensvoordeel indien bij deze werkgever een werknemer in dienstbetrekking is waarvan:

a. het gemiddelde uurloon in het kalenderjaar:

1º. meer bedraagt dan € 9,50 maar niet meer dan € 10,45 (eerste doelgroep, cijfers 2017); of

2º. meer bedraagt dan € 10,45 maar niet meer dan € 11,87 (tweede doelgroep); en

b. in het kalenderjaar ten minste 1248 verloonde uren zijn opgenomen in de loonaangifte.

Het lage-inkomensvoordeel is niet of niet langer van toepassing indien de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Hoogte LIV

Een lage-inkomensvoordeel bedraagt (2017):

a. € 1,01 per verloond uur van de werknemers uit de eerste doelgroep, doch ten hoogste € 2000 per werknemer per jaar;

b. € 0,51 per verloond uur van de werknemers uit de tweede doelgroep, doch ten hoogste € 1000 per werknemer per jaar.

Toekenning

Een werkgever ontvangt na afloop van het kalenderjaar van het UWV een overzicht van alle werknemers die voor het LIV in aanmerking komen. Dat overzicht ontvangt hij dus voor het eerst voor 15 maart 2018. Tot op 1 mei van dat jaar kan hij eventuele correcties doorgeven. Van de inspecteur ontvangt de werkgever vervolgens voor 1 augustus 2018 de uiteindelijke beslissing in een voor bezwaar vatbare beschikking. De uitbetaling volgt binnen zes weken na dagtekening van de beschikking.

Herziening

De inspecteur is bevoegd de gegeven beschikking tot vaststelling van een tegemoetkoming te herzien ten nadele van de werkgever of gewezen werkgever indien enig feit grond oplevert voor het vermoeden dat de beschikking is gegeven op grond van onjuiste of onvolledige gegevens. Een herziening is uitsluitend mogelijk indien de onjuistheid van de beschikking een gevolg is van een feit dat aan de werkgever of de gewezen werkgever kan worden toegerekend of de werkgever of de gewezen werkgever redelijkerwijs kenbaar had kunnen zijn. De inspecteur stelt de herziening ook bij beschikking vast. De bevoegdheid tot herziening vervalt door verloop van 5 jaren na het einde van het kalenderjaar waarop de beschikking tot vaststelling van een tegemoetkoming betrekking heeft.

Boete

De inspecteur kan een boete van ten hoogste € 1319 opleggen per werknemer als een werkgever onjuiste gegevens in de loonaangifte heeft opgenomen.

Regelhulp

Met de regelhulp premiekortingen en lage-inkomensvoordeel (LIV) van de Rijksoverheid kunt u vooraf gemakkelijker vaststellen of een werkgever recht heeft op het lage-inkomensvoordeel en/of een premiekorting.

Wet: Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) en artikel XXX Verzamelwet SZW 2017

Bron: Taxence

Reageren is niet mogelijk